General sales terms

General sales terms

Article 1

De verkoping heeft plaats tegen contante betaling. De kosten voor de kopers boven de toewijzingsprijs bedragen 23% alles inbegrepen.

Article 2

Overeenkomstig de wetgeving inzake de btw herinneren wij u eraan dat de facturen door de kopers moeten worden gevraagd ten laatste vijf dagen na de veiling.

Article 3

Alle olieverfschilderijen op doek en op paneel werden door de expert van de veilingzaal gecontroleerd. De schilderijen in de catalogus vermeld met getekend (get.) zijn naar onze mening originele werken. Ze worden dan ook verkocht met garantie (drie maanden geldig). De schilderijen vermeld in de catalogus als toeg. van, naar of school van is enkel informatief en te goeder trouw. De garantie van de juwelen betreft de echtheid en de naam van de edelstenen, eventueel ook de grootte, indien vermeld, en de echtheid van het goudgehalte.

Article 4

De inlichtingen verstrekt op de kijkdagen werden te goeder trouw meegedeeld en zijn enkel informatief. Zij kunnen in geen geval aanleiding geven tot enig verhaal op de eigenaars, verkoper, deskundige of deurwaarder. Alle te verkopen voorwerpen werden tentoongesteld voor de verkoping. De kopers zijn ertoe gehouden zich te vergewissen van hun natuur en de staat waarin ze zich bevinden. Daardoor wordt geen enkele klacht aanvaard van welke aard ook, eenmaal de toewijzing is uitgesproken.

Article 5

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte voorwerpen voor rekening en risico van de koper. De goederen kunnen enkel na de verkoping worden betaald en afgehaald. De verkopers houden zich het recht voor de kopen niet af te staan zonder betaling. Bij niet-betaling wordt het toegewezen lot opnieuw verkocht. De nalatige koper blijft wel aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst en voor de kosten, zonder het overschot te kunnen vorderen, indien er één is.

Article 6

De goederen moeten worden betaald ofwel na beëindiging van de veiling, ofwel ten laatste 1 dag na de laatste veilingdag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de hoofdsom verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% op jaarbasis. Bankcheques worden aanvaard. Betaling in speciën is mogelijk tot 3.000 euro per lot. Boven de 3.000 euro per lot worden alleen bankcheques, kredietkaarten of bankoverschrijvingen aanvaard. ln geen geval worden postassignaties of postoverschrijvingen aanvaard.

Article 7

De inrichters belasten zich met het opnemen van kooporders, zonder bijkomende kosten.

Article 8

De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet beroepen op een opdracht van derden.

Article 9

Cnock N.V. behoudt zich het recht voor de volgorde van de verkoping te wijzigen, nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.

Article 10

De koper kan zich nooit beroepen op onbekendheid met de veilingvoorwaarden.

Article 11

Wanneer om technische redenen (waaronder uitvallen van de website, storingen, geen internettoegang, enz.) niet kan worden geboden, kan Cnock N.V. de verkoping annuleren, zonder enig verhaal of kosten.

Article 12

Om technische redenen (waaronder uitvallen van de website, storingen, geen internettoegang, enz.) kan de inrichter de onlineveiling met onbepaalde duur vertragen.

Article 13

De inrichter kan voor transport of verzending van de door u aangekochte goederen zorgen. Binnen een straal van 25 km wordt een bedrag van 75 euro aangerekend. Het transport of de verzending is op risico van de koper.

Article 14

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.